یاوش به خه یر بو ...

یادش به خه یر

ساله و 1361 ی کوچی روجیاری جه زیاره تانو لاو مه دره سه ینه په نه م وات :

ماموسا، با به یوه عه کسیه گیرمی.بی یه ک و دوو ده سش نیا لی ده سیم.ئیشاره ش به مه رده کا که رد و ئی شیعری مه وله ویش واناوه :

سه دای ئاسیاوچی مه یو په یا په ی

ئاسیاو خالی یه ن ،نوبه ته ن سا ده ی

کاتیوه ت زانا ده ورش وه رده وه

چون یاران دانه ی ئیمه ش هارده وه

فره ش نه خانا و چنده سالی دماتر به کولیه بیره وه ری به ی وه شیوه جیاش ئاستیمی و کوچش که رد.

مه لا ئه حمه دو خه جی هه م ماموستایی ئائینی و هه م ماموستای مه دره سه کا بی.بریه جه تایبه تمه ندی ئی گه وره پیایه ئینانه بینی:

شوخ ته بع  و وه ش زه وق جه شیعر و ئه ده به نه.

وه ش قیافه و وه رزشکاری به هیزو زوردار

فره ویمانه و دور جه وی به زا زانای.

فره به خشنده و دل واز.ته نا نه ت نزیک به سه د جاری ونه و ویش به نه وه شه نیازمه نده کا به خشه بی و ژیوای دوباره یش په نه دا یبینیوه.

با بزانمی بیساران پیاگه وریش که می نه ویه ینی و ئی دارستانه شیرش چه نه نه بریان.

 

یادش به خه یر  - عه دنان زه بیحی

/ 6 نظر / 19 بازدید
Amed

Dest veş bo. Babetye baş be Xozga wenie ça mamosaite niaiare

هورامان هانه به رچه م

سڵام ؛ په ی هه رمانه فه رهه نگیه کات .دیسان سپاس

واقعإ زیباست ...خواهشإ اگر اشعار هورامی از این قبیل دارید برای من ایمیل بزنید..