# افتتاحیه_آموزشگاه_کامپیوتر،_کتابخانه_عمومی_بیساران