دیده بی خه وان............ ماموستا بیسارانی

دیده بی خه وان............

هام ده نگی ناله ی،دیده بی خه وان

که س بیدار نیه ن جه نیمه شه وان

مه ر بادی شه وخیز،یا تافی ره وان

یه کی جه ئه وان منه نان هالا

په یوه سته ن ناله م هه م شه و وه بالا

غه یر جه بادی سوب تافی وه ش نه فه س

نمه گنوم وه گوش سه دای ده نگی که س

ئومیدم هه ن به تو یا شای(ساحیب)نه رد

یا هامراز،یا مه رگ،یا خو ده وای ده رد

 

ماموستا بیسارانی

/ 2 نظر / 11 بازدید

قشنگه ولی ترجمه هم داشته باشه قشنگتر میشه

هاژه

سلاو ده ستان خوش بی بو وبتان منیش عه کس قه دیمیم هه س تکایه تمشا که و دیاری دا نه سپاس سه رکه وتوو بی