خه یالم خالی نیه ن جه خالت

 

 

خه یالم خالی نیه ن جه خالت

فیدای خالت بام چه نی خه یالت

زولفت به ئامان،ئامان نه دامان

جه دمای چیشه ن؟پیت نیه ن ئامان

ئه رچی ده هانش،نامشه ن ده هان

هیچ دییار نیه ن،من دانم گییان

 

ماموستا بیسارانی

/ 0 نظر / 15 بازدید