شعری از ماموستا بیسارانی

ئیمشه وئایری گربه ست نه ده روون

                                             بلیسه ش یاوا به سه قفی گه ردوون

 

 

جه کوره ی ئایر ، جه بلیسه ی نار

 

                                           ستیزام چوون به رق ،ئاوکه ردم هاوار

 

 

جه هاوار هاوار شه فاو لاله ی من

                                   جه هه ی ئاو هه ی ئاو ،شین و ناله ی من

 

 

  تمه ز مه ژنه وو یه ک خودا ته رسی

                                     موسلمان صیفه ت راگه ی حه ق په رسی

 

 

   ماوه رو گوزه ی نه فتی بیت المال

                                       مه شانو وه رووی گر به سته ی شه مال

 

 

  پیسه مه زانو یه گوزه ی ئاوه ن

                                           نمه ز خو یه نه فت ته وه ن پی تاوه ن

 

 

  گوزه ی نه فتش که رد وه بلیسه م دا

                                          قرچه ی گوزه ی نه فت وه ستیزه م دا

 

 

هه رتا سه حه ر بی ، هه ر سوزام به سوز

                                       سه حه ر سفته کوم با به ردش چوون توز

 

 

 هه ر که س وینه ی من ئیقبالش چه فته ن

                                         نه واچو هه ی ئاو ، نه صیبش نه فته ن

 

 

ماموستا بیسارانی

/ 3 نظر / 45 بازدید
NIYAN

slaw kak nori bashi ba qorban mn amro bo yakam jar sardani vblakakae u m kd bash bo balam ba daxawa aw fonda ka bo sherakan ba kartan henawa zor grana ba zahmat kasek btwanet darika mn la hawler dajim balam la aslda xalki roj halatm sarkawto bit gyana by

NIYAN

slaw kak nori bashi ba qorban mn amro bo yakam jar sardani vblakakae u m kd bash bo balam ba daxawa aw fonda ka bo sherakan ba kartan henawa zor grana ba zahmat kasek btwanet darika mn la hawler dajim balam la aslda xalki roj halatm sarkawto bit gyana by

کوره کاو ته وریزی(سوران و په یام)

ده مت گه رم ماموسا بیسارانی