چراغ وه نه وشه چنوور چه نی گول

چراغ وه نه وشه چنوور چه نی گول

عه زم رای ویسال توشان هانه دل

چنوور جه سه ر کو،وه نه وشه جه چه م

گول جه گولستان وه هه م بیه ن جه م

واتشان به من به نده ی فلانی

چوون حال زانه نی به حال مه زانی

بو نه رای(الله)بکه ره کاری

بیاومی به وه سل ئه و دلبه ر جاری

چراغ ها هه ر سیم به سته ن به ده سته

چ ده سته؟ده سته ی زگاران به سته

هه ر سیم ئاوه رده ن چوون خاکساران

هه ریه ک وایه وی وه چه م مه داران

چنوور په ی زولفت په شیو حالشه ن

وه نه وشه سه ودای خال خه یالشه ن

گول په ی جه مینت مه سوچو چون شه م

جه دووریت نیشته ن نه پای خاری خه م

(ساحیب)پایه نی بوله ند بو پایه ت

باوایه گیران هه ریو جه مایه ت

ماموستا بیسارانی

/ 3 نظر / 12 بازدید
بنفشه

ده ستا ن وه ش بو . فره ممنون تاتنه نان

سلیمانی

دسئت وش بئ کاکئه شهاب بؤو شهری هورامی