ملاشریف مرادی (بیسارانی)

ملا شریف مرادی بیسارانی

ملاشریف فرزندویس مراددرسال 1287هجری درخانواده ای پاک ودین پروربه دنیاآمد.ازهمان اوایل قرآن ومقدومات علوم دینی رانزدمرحوم شیخ عبدالسلام ذبیحی فراگرفت وبعدازان راهی بیاره شدونزدعلمای آن زمان به کسب معارف گوناگون پرداخت.سرانجام به زادگاخودبازگشت وبه تدریس وتبلیخ پرداخت فردی واراسته واهل تقوابود.ناگفته نماند ملاشریف بطورمادرزادی ازناحیه ی هردوپافلج بودبه طوریکه پاهایش به پشت چسبیده بوده وروی دوزانوراه می رفت ولی بااین وجودفردی کوشاباایمان وشاکربودوهمین ایمان پاک اوباعث شدتاخداونداورایگانه روزگارخود دربیساران گرداندبه طوری که آنچنان خوش بیان وخوش ذوق بوداورابه مجالس دعوت می کردندوبرای آنهاشعرمی سرود.خطی زیباداشت وصدای رساودلنشین واوبلبل خوش اوازمراسم مولودی ودیگرمراسم دینی بود.ازاواشعاربسیاری درزمینه های عرفانی"اخلاقی"اجتماعی"ادبی ودینی به جامانده است به طوری که دیوان اوبالغ برشش هزاربیت می شوداما متاسفانه به علت سهل انگاری اعقاب واولادوی هنوزبه چاپ نرسیده است.

 

نمونه ای ازاشعاراو:

دله وه به ردبی دله وه به ردبی             دله ی به دبه خته به سیابه ردبی

تاکه ی ته ما ته هه روانامه ردبی          تاکه ی خه جاله ت هه رواره ن زه ردبی

فکرپی بده دله ی بی وجود                  هیچ که س له م دونیا نه گه یی مه قصود

ئه م عومره چاکه بوئه ده ی وه باد        هیچ که س له م دونیا نه گه ی وه موراد

23

این شاعروعارف گمنام سرانجام درسال 1350در21رمضان المبارک پس از63سال عمر به دیارباقی شتافت.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید