چند شعر زیبا از ملا مصطفی بیسارانی

چراغ حالی ده رد..............

بی خه به ر جه ده رد نه زان حالی ده رد

جه رووی نازه وه ئه ر من نازم که رد

خاس نیه ن جه و ناز،خاتر گیروت گه رد

که رده ی گوستاخیم جه رووی نازه وه ن

نازم هه ر به و ره نج بی ئه ندازه وه ن

ئه گه ر نمه بی وه یاگه ی نازم

که ی ناز مه که ردم،هه ی ئاوات وازم

ئی سوخه ن په نده ن جه قه دیم ئامان

(خواجان مه کیشان نازی غولامان)

 

 

 

چراغ خاسه نی................

ماچی خاسه نان،راسه ن خاسه نی

چانه حه رف نیه ن،حه قه ن،پاسه نی

وه لی حه یف سه د حه یف حه ق نه شناسه نی

وه ش ره نگ و وه ش بو وه ش روخساره نی

پر جه فاو بی مه یل دل ئازاره نی

دوو رو به یاری یاوه ر نیه نی

خوفناک جه قار داوه ر نیه نی

 

 

 

 

 

 

چراغ دا جاری،بو وه خاوم دا

پا بنیه ر وه بان هه ردوو چاوم دا

مه واچه موژه ت تیژته ره ن جه خار

پای گول ئه ندامم مه ده رو ئازار

من په ی موژه ی خار یه خه یلی وه خته ن

به جارووکاری نه رای توم جه خته ن

شه وو رو نه رات په ری ئی سه ودا

یه ک یه ک بیه نی شکه سته ی مه ودا

بو وه بی ئه ندیش پا بنیه لیشان

بدیه بینایی هیچ مه نده ن تیشان

ئه گه ر تیشان بو غه یر جه هوون فیشته ر

هیجرانت فیشته ر لیش بدو نیشته ر

سه حه ر مه زانی،بالا زه ر ستون

پات وینه ی هه نار ژیابو به هوون

 

چراغ ره زان بو................

خاس ئیده ن گلکوم نه پای ره زان بو

نزیک وه پرشنگ پای قه لوه زان بو

ئامیته ی خاکم وه لگی خه زان بو

بادا وه گلکوم خاکی نو نه بو

با یه کجا ر کونه ی سه دسال کونه بو

به لکه قیبله ی ویم جه ناکا جاری

به یو وه سه یران،عه زمی شکاری

نابه له و بنیه و پا وه گلکوم دا

وه قه بری تازه ی ته نیایی نوم دا

تا جه ژیری سه نگ ساکن بو ده ردم

نه با سه نگ سوچو به ئاهی سه ردم

 

 

                                                             

 

چراغ زاریمه ن...........

زگارییم په ی تون،په ی تو زاریمه ن

په ی تو جه فاو جه ور ده ردی کاریمه ن

په ی تو زامی سه خت نادیاریمه ن

په ی تو ره سته خیز روی نه به ردمه ن

په ی تو په یاپه ی ئاهی سه ردمه ن

په ی تو سه رتاپا ده روون زوخالم

په ی تو ره جالو ویرانه ن مالم

قیبله م سا شه رته ن حالم بزانی

بیزار بیه نان جه ی زینده گانی

 

 

 

 

چراغ زه روره ن.........

ئه وه ند په ی دینت تاسه م زه روره ن

هه رشه و نه ئاله م ناله م مه شهووره ن

روی روشن په ریم شه وی ده یجوره ن

په ی دیه ن جه سته ی،زولفی پر جه خه م

قامه ت چوون که مان،سه ر نیان وه هه م

سا من یه ند تاسه ی زولفی یارم بو

چه نی به شه و خاو،رو قه رارم بو؟

 

 

 

 

چراغ سه رده نی.........

دییاره ن بی مه یل موبه ت سه رده نی

یا خه یال نه جای هه نی به رده نی

یا ده ست جه به ینه ت کوتا که رده نی

یا به دی به دان نه راگه ت به رده ن

یا خو بی شه رتیت وه عاده ت که رده ن

وه رنه یانی چیش بینایی چاوان

وه سته نت وه بیز به نده ی بی تاوان

قیبله م ئه ر وه فات ئیده ن چه نیمان

موبه تی سه ردی مه نمانی پیمان؟

په س قه سه م وه رمی به دیدارتان

هه نی نه وه رمی ئاو جه شارتان

گونای تو نیه ن ستاره م چه فته ن

ستاره م جه ناو ستاران که فته ن

 

چراغ سه رسوز مه بو سپی ساف

ئاینه ی گولاو ماوای لیوی تاف

گوشش دان به ده نگ تافی ساف نه فه س

مه جیوش ساحیب دل هه نی نیه ن که س

ویش مه وزو نه کول گول وینه ی سه ده ف

کو کو مرواری پیش مه یو وه که ف

تویچ بو چنار سپی بنمانه

جه واته ی به دان جه لا بستانه

/ 2 نظر / 266 بازدید
لیمو20

سلام دوست عزیزم وبلاگ خوبی داری. به سایت منم سر بزن و نظرتو بگو تبادل لینک هم خواستی انجام میدیم باتشکر لیمو20،بروزترین سایت تفریحی ایران برترین ارائه دهنده هاست رایگان www.limoo20.ir

ر . غلام ویسی

سلام با سپاس از آقای شهابی تلاشگر و عزیز عاشقان نه کهنه خواهند شد و نه مرده، درست مانند ماموستا بیسارانی. راه ملامصطفی پررهرو و وجود گرانبهای شما هم مانذگار باد.