نه وروز = ئاپده یت - عه دنان زه بیحی

*جاران بو ئاگر کردنه وه ته نیا له دوو شت که لک ده گیرا

یه که میان: پوش و درک و دالی وشک و داره وشکه کان بوون که ئاگریان تی به ر ده درا و گریکی زه رد و بی زه ره ریان لی هه لده ستا.

دووهه میان: جل و به رگی کون و بی که لک بوو که ده بوایه بسووتینرایه به لام نه به شیوه ی کوگا. وه کوو مه شخه ل که نماد و هیمای رووناکی بوو.

که س حه زی له دووکه لی لاستیک و ئه و شتانه ی نه ده کرد که هه م دیمه نی سروشتیان دووکه لاوی و به دره نگ ده کرد و هه م بون و بوگه نی پیسیان لی هه لده ستا و ده کرا چاو و دلی مروفیچ ئازار بدات.

به م پی یه ئاگر هیمای کونه سووتاندن و تازه کردنه وه و رووناکی بوو.جل و به رگی تازه،گه زک دانی مالان و کولانان و شادی و گورانیش ته واو که ری نه وروز  بوو.به م پی یه ده رده که وی تا کی و کوی کورد ویستوویه تی هه م رواله ت و هه م ناوه روکی خوی ئاپده یت بکاته وه.

ئه م تازه وه کردنه له سه ر بنه مای تازه و فه راموش کردنه وه ی بنه ما کونه کان نه بووه به لکوو بنه ما سه ره کیه کان و به تایبه ت ریز گرتن له ئاگر و به هیما گرتن له گه ل پاک و خاوین کردنه وه ی مروف و سروشت پاریزراوه هه ر وه کوو ویرژنیک ویرای پاراستنی بنه ما به پی پیویست ئاپده یت ده بیته وه و پیویستی به لا بردنی بنه ما نیه.زور به داخه وه ین.

بری که س و لایه ن نه ک هه ر ئه و بنه ما و فونداسیونه یان ون کردووه به لکوو ناشاره زایانه و لاده رانه به ره و ره وتیک ده رون که هیچ خزمه تیک به نه ته وه و کومه لگا ناکات .ئاگرکردنه وه یان به لاستیک و مه وادی له و چه شنه یه که نه جوانی نه وروزی پیوه دیاره و نه ده توانی هیمای روون کردنه وه ی ریگای بیر و بو چوون بیت.جل و به رگیش هه روا و ئارایشی رواله تیش نه ک بون و به رامه ی سروشتی به هار ی کورده واری پی وه دیار بی به لکوو دیتن و ون کردنی مروف بیزار ده کات.

کیژ و کور،ژن و پیاو وایان لی دی که له ده ستکی د و مه سنووعی ده چیت به لام له وه یش به داخ تر...

*به زم و گورانی و هه لپه رکی نه وروزه.له زور جیگا و جاردا ده بینری نه هه لپه رکی کوردانه یه و نه به زم و گورانیه کان و موسیقا.

ژه نیاران و گورانی بیژان خویان ده دورین و به جیگای ئه وه له سه ر بنه ما ده وله مه نده کان ئاپده یت بنه وه له نه ته وه کانی تر ناشیانه سوال ده که ن و ده دزن.ئه مه له کاتیک دایه کورد له وان که متر نییه و بگره هیشتا ده وله مه ندتریشه.هه لبه ت با زوریش نا هومید نه بین به خوشی یه وه له زور شوین و جیگایش دا به ره سه نایه تی نه وروز به ریوه ده بری و به رزیه که شی ده نگ ده داته وه و له مردن و مه ترسی رزگاری ده بی.

له ئاکام دا مه به ستم ئه وه یه وه کوو هوشیار کردنه وه یه ک:

با نه وروز مان له سفره و خوانی باب و با پیرانمان مان بیت،ئه و فونداسیونه مه حکه م و قایمه که ئه وان به ستوویانه هه زار هینده تازه بوونه وه یش هه لده گری و پیویستیمان به سوال و مل که چی نیه.خومان له ناره سه نی به که م زانین دوور خه ینه وه هه ر کات پیویست بوو و له هه ر نه وروزیکیش نوی خوازی و رووناک بیری تازه مان هه بی چوونکه نه وروز یانی ئاپده یت...

 

عه دنان زه بیحی


/ 0 نظر / 100 بازدید