پیشرفت مناسب بهسازی راه روستایی آویهنگ به بیساران در استان کردستان

پیشرفت مناسب بهسازی راه روستایی آویهنگ به بیساران در استانکردستان

مدیر کل راه و ترابری کردستان گفت: یکی از پروژه‌های مهم مصوب سفرمقام معظم رهبری به استان کردستان، پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی آویهنگبیساران است که عملیات اجرایی آن از پیشرفت مناسبی برخودار است. بهگزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان کردستان، عطاءا... قادری همزمان بادومین سالگرد سفر رهبری به کردستان عنوان کرد:
با عنایت‌های معظم له و در راستایمحرومیت زدایی از چهره روستاهای استان بهسازی و آسفالت 18 پروژه راه روستایی دراستان در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آنها از سال 88 شروع شدهاست.
قادری ادامه داد: ‌از جمله پروژه‌های مهم مصوب سفر،‌ پروژه بهسازی راهروستایی آویهنگ- بیساران به طول 15 کیلومتراست که مقرر بود در سه سال اجراییشود.
قادری گفت:‌ تعهدات سال 88 صد درصد اجرایی شده و تعهدات سال 89 نیز باپیشرفت 80 درصد تا پایان سال مالی 89 به اتمام خواهد رسید.
قادری با اشاره بهاینکه کل پروژه بیش از 60 درصد پیشرفت دارد گفت بهره برداری از این پروژه در پایانسال 90 آغاز خواهد شد.
گفنتی است پروژه مذکور 15 روستا را با 2052 خانوار تحتپوشش خود قرار می دهد.

منبع: روابطعمومی اداره کل راه و ترابری استان کردستان

/ 0 نظر / 9 بازدید