???????: نوری شهابی
?????: ۱۳٩۱/٥/۱۱

دیده بی خه وان............

هام ده نگی ناله ی،دیده بی خه وان

که س بیدار نیه ن جه نیمه شه وان

مه ر بادی شه وخیز،یا تافی ره وان

یه کی جه ئه وان منه نان هالا

په یوه سته ن ناله م هه م شه و وه بالا

غه یر جه بادی سوب تافی وه ش نه فه س

نمه گنوم وه گوش سه دای ده نگی که س

ئومیدم هه ن به تو یا شای(ساحیب)نه رد

یا هامراز،یا مه رگ،یا خو ده وای ده رد

 

ماموستا بیسارانی


????? ??
??????