???????: نوری شهابی
?????: ۱۳٩۱/۳/۳

ئاخ په ی منالی ی.........

ئاخ وا دریغا په ری منالی ی

گوشه ی خاترم جه خه م بی خالی ی

لاقه ید بیم جه تان  ،   جه وه شی وتالی ی

هه ر بازیم مه که رد من چه نی یاران

مه شیم وه باوش نازک نازاران

نازاران جه مین لیم نمه پوشان

مه که ردم سه یران زولفی وه ش بوشان

ئیسه جه شومی زه مانه ی باتل

نازاران یه ک یه ک لیم مه که ران سل

 

ماموستا بیسارانی


????? ??
??????