???????: نوری شهابی
?????: ۱۳٩٢/۱٢/٦

عکسی قدیمی از بیساران - چهره کاک هادی الیاسی برای همه شما شاید شناخته شده تر باشد(روحش شاد و یادش گرامی)

 


????? ??
??????