???????: نوری شهابی
?????: ۱۳٩٢/٢/٢٧

ساقی ناله ی نه ی...        ماموستا بیسارانی

 

ساقی ناله ی نه ی..............

 

ناله م زگاره ن،وینه ی ناله ی نه ی

 

جه رگم که بابه ن،ره نگ زایف چوون به ی

 

په ی چیش؟په ی نوشای جورعه ی جامی مه ی

 

با وه س بنالو دل به جه فای زام

 

با سه رنگوون بو سوراحی نه جام

 

مه ی گول خونچه ره نگ،حه مرا چوون شه فه ق

 

ساقی بی مه ی مه ست،جه مین پر عه ره ق

 

پیم ده ره جامی وینه ی جامی جه م

 

تا مه ر ساکن بو دل جه باری خه م

 

جامی مه ی به ده ست،نوشا نوشم بو

 

قه هقه هه ی مینا با نه گوشم بو

 

بنوشو جامی پیم یاوو مه ستی ی

 

بیزار بو جه دین دنیا په رستی ی

 

با پربو جه مه ی سوراحی و جامم

 

چه ندی بگیلو دنیا به کامم

 

ماموستا بیسارانی

 

دوستان خوبم:

برای دانلود فایل pdf  اشعار ماموستا بیسارانی اینجا کلیک کنید????? ??
??????